กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับตามกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการขนส่งลำเลียงและการตลาด

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 34: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 680  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงและเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 มีนาคม 2562
2. ขขขขขข
กระทรวงพลังงาน, คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
กฎกระทรวง 18 กุมภาพันธ์ 2562
3. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอมีเทนสำหรับยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 5 กันยายน 2561
4. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกระทรวง 18 กรกฎาคม 2561
5. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพน และก๊าซที่คล้ายกันที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง, กรมสรรพสามิต
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2561
6. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่อำเภอจะนะ อำเภอนาหม่อม อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกระทรวง 7 พฤษภาคม 2561
7. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่อำเภอเมืองระยอง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกระทรวง 7 พฤษภาคม 2561
8. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่อำเภอเมืองระยอง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อำเภอบางละมุง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกระทรวง 7 พฤษภาคม 2561
9. ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงพลังงาน, คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 20 เมษายน 2561
10. ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๖๘/๒๕๖๑ เรื่อง การอนุญาตให้ผู้ประกอบการนำน้ำมันดีเซลออกไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2561
11. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การขนถ่ายสินค้าประเภทยางพาราของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
กระทรวงคมนาคม, การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 29 มีนาคม 2561
12. ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๖๘/๒๕๖๑ เรื่อง การอนุญาตให้ผู้ประกอบการนำน้ำมันดีเซลออกไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 27 กุมภาพันธ์ 2561
13. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พระราชบัญญัติ 1 มกราคม 2561
14. พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
พระราชบัญญัติ 7 กรกฎาคม 2560
15. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 20 เมษายน 2560
16. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงการคลัง, กรมสรรพสามิต
พระราชบัญญัติ 20 มีนาคม 2560
17. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 31 มกราคม 2560
18. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 31 มกราคม 2560
19. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 31 มกราคม 2560
20. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงมหาดไทย, กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง 31 มกราคม 2560

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 34: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 680


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand