กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับตามกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 11: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 212  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย สำหรับการให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 3 พฤษภาคม 2561
2. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
พระราชบัญญัติ 22 มิถุนายน 2560
3. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
พระราชบัญญัติ 22 มิถุนายน 2560
4. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศกระทรวง 10 มีนาคม 2560
5. ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง คุณสมบัติของบุคคลภายนอกทำหน้าที่ประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียม และบุคคลภายนอกทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 2 พฤศจิกายน 2559
6. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ ๒๙/๒๕๕๙)
กระทรวงการคลัง, กรมสรรพสามิต
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 25 สิงหาคม 2559
7. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ ๒๘/๒๕๕๙)
กระทรวงการคลัง, กรมสรรพสามิต
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 11 สิงหาคม 2559
8. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักปฏิบัติในการขอเช่าใช้เครื่องมือทุ่นแรงของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
กระทรวงคมนาคม, การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 11 สิงหาคม 2559
9. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตผ่านเข้าออกเขตพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ท่าเรือกรุงเทพ
กระทรวงคมนาคม, การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 11 สิงหาคม 2559
10. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๙)
กระทรวงการคลัง, กรมสรรพสามิต
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 4 สิงหาคม 2559
11. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 22 เมษายน 2559
12. พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงอุตสาหกรรม, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พระราชกฤษฎีกา 31 มีนาคม 2559
13. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงคมนาคม, การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 8 มีนาคม 2559
14. กฎกระทรวงกำหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่ายและหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กฎกระทรวง 12 กุมภาพันธ์ 2559
15. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การชําระค่าภาระสินค้าและค่าภาระสินค้าขนถ่ายข้างลํา
กระทรวงคมนาคม, การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 26 พฤศจิกายน 2558
16. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การขออนุญาตนําเรือไปทําการขนถ่ายสินค้าน้ํามันดิบหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่ท่าเรือเอกชน
กระทรวงคมนาคม, การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 26 พฤศจิกายน 2558
17. พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงคมนาคม, การรถไฟแห่งประเทศไทย
พระราชกฤษฎีกา 11 พฤศจิกายน 2558
18. พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ช่วงลพบุรี - ปากน้ําโพ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงคมนาคม, การรถไฟแห่งประเทศไทย
พระราชกฤษฎีกา 11 พฤศจิกายน 2558
19. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
กระทรวงคมนาคม, การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 29 ตุลาคม 2558
20. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๑/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์และระยะเวลาให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนส่งรายงานเกี่ยวกับการประกอบการ
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 ตุลาคม 2558

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 11: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 212


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand