กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, สำนักนายกรัฐมนตรี

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 4: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 61  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 20 เมษายน 2560
2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พระราชบัญญัติ 24 มกราคม 2560
3. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๙/๒๕๕๙ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 24 พฤศจิกายน 2559
4. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 12 กุมภาพันธ์ 2559
5. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 12 กุมภาพันธ์ 2559
6. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 12 กุมภาพันธ์ 2559
7. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 12 กุมภาพันธ์ 2559
8. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 20 มกราคม 2559
9. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 20 มกราคม 2559
10. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 20 มกราคม 2559
11. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 20 มกราคม 2559
12. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๕/๒๕๕๘ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 20 มกราคม 2559
13. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 20 มกราคม 2559
14. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 20 มกราคม 2559
15. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๘/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 20 มกราคม 2559
16. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 20 มกราคม 2559
17. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒๐/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 20 มกราคม 2559
18. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒๑/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 20 มกราคม 2559
19. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. ๒/๒๕๕๘ เรื่อง การเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 20 มกราคม 2559
20. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 29 ธันวาคม 2558

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 4: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 61


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand