กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของกรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมวิชาการเกษตร
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 30 พฤษภาคม 2548
2. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง อัตราค่าวิเคราะห์และทดสอบวัตถุตัวอย่าง พ.ศ. 2545
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมวิชาการเกษตร
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 24 เมษายน 2545
3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การทำบัญชีรับจ่ายวัตถุอันตรายเมธิลโบรไมด์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมวิชาการเกษตร
ประกาศกระทรวง 1 เมษายน 2543
4. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ (พ.ศ.2538)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมวิชาการเกษตร
ประกาศกระทรวง 1 พฤษภาคม 2538
5. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ (พ.ศ.2538)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมวิชาการเกษตร
ประกาศกระทรวง 1 พฤษภาคม 2538
6. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมวิชาการเกษตร
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 พฤษภาคม 2538
7. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กำหนดไว้ในสารสำคัญในวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมวิชาการเกษตร
ประกาศกระทรวง 1 มีนาคม 2538
8. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมวิชาการเกษตร
พระราชบัญญัติ 6 เมษายน 2535
9. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สหกรณ์กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดวิธีการขนส่ง การเก็บรักษา การทำลายวัตถุมีพิษหรือการปฏิบัติกับภาชนะบรรจุซึ่งมีพิษ (ฉบับที่1) พ.ศ.2525
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมวิชาการเกษตร
ประกาศกระทรวง 1 กรกฎาคม 2525

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand