กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 4: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 77  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ให้ไบโอมีเทนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศกระทรวง 24 สิงหาคม 2561
2. ระเบียบกรมเชื่อเพลิงธรรมชาติ ว่าด้วยการขอใช้ข้อมูลปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 23 สิงหาคม 2561
3. ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการจัดทำรายงานและแผนตามกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 26 มิถุนายน 2561
4. ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรายงานผลการประกอบกิจการปิโตรเลียม
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 10 พฤษภาคม 2561
5. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณณภาพของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 7 พฤษภาคม 2561
6. ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย สำหรับการให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 3 พฤษภาคม 2561
7. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
พระราชบัญญัติ 22 มิถุนายน 2560
8. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
พระราชบัญญัติ 22 มิถุนายน 2560
9. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศกระทรวง 10 มีนาคม 2560
10. ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง คุณสมบัติของบุคคลภายนอกทำหน้าที่ประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียม และบุคคลภายนอกทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 2 พฤศจิกายน 2559
11. กฎกระทรวงกำหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่ายและหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กฎกระทรวง 12 กุมภาพันธ์ 2559
12. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศกระทรวง 30 มกราคม 2558
13. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศกระทรวง 8 กันยายน 2557
14. กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมายในบริเวณที่มีสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม พ.ศ. 2555
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กฎกระทรวง 1 สิงหาคม 2555
15. กฎกระทรวงกำหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. 2555
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กฎกระทรวง 1 สิงหาคม 2555
16. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. 2555
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กฎกระทรวง 1 สิงหาคม 2555
17. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำรวจ ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม พ.ศ. 2555
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กฎกระทรวง 1 สิงหาคม 2555
18. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศกระทรวง 6 กรกฎาคม 2555
19. ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 26 มิถุนายน 2555
20. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศกระทรวง 22 มกราคม 2552

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 4: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 77


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand