กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 2: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 29  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการหรือกิจการที่ได้รับการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สำหรับการประกอบกิจการบางประเภท ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 31 มีนาคม 2559
2. คําสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๔๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
คำสั่งกระทรวง / คำสั่งนายกรัฐมนตรี /คำสั่งปลัด/ คำชี้แจงกระทรวง 5 พฤศจิกายน 2558
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเผยแพร่อัตราค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 26 ธันวาคม 2556
4. มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 25 มกราคม 2556
5. ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนกองทุน และอัตราเงินกองทุนคืนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 15 มีนาคม 2555
6. ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 39 พ.ศ. 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนกองทุน และอัตราเงินกองทุนคืนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 8 มีนาคม 2555
7. ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 เรื่อง การกำหนดราคา อัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซที่ผลิตในราชอาณาจักรหรือนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร อัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซที่ส่งไปยังคลังก๊าซ
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 5 มกราคม 2555
8. ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 3 พ.ศ. เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนสำหรับก๊าซที่จำหน่ายให้ภาคขนส่ง
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 5 มกราคม 2555
9. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้หรือสิ่งอื่นใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพื้นดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของ หรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตราย หรือเป็นอุปสรรคในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2553
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 5 เมษายน 2553
10. ประกาศคณะกรรมการกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า พ.ศ. 2552
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 16 ธันวาคม 2552
11. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 25 พฤศจิกายน 2552
12. พระราชกฤษฎีกา กำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
พระราชกฤษฎีกา 4 มิถุนายน 2552
13. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2552
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 22 เมษายน 2552
14. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่อใบอนุญาต พ.ศ. 2551
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 8 มกราคม 2552
15. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การกำหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง พ.ศ. 2551
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 8 มกราคม 2552
16. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 8 มกราคม 2552
17. ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักรและนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 20 พฤศจิกายน 2551
18. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
พระราชบัญญัติ 1 มีนาคม 2551
19. ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า พ.ศ.2551
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 กุมภาพันธ์ 2551
20. ระเบียบกรมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2551
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 1 กุมภาพันธ์ 2551

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 2: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 29


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand