กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของกรมไปรษณีย์โทรเลข, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 3: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 43  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง (ฉบับที่ 16)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมไปรษณีย์โทรเลข
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 17 ตุลาคม 2545
2. ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง (ฉบับที่ 15)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมไปรษณีย์โทรเลข
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 5 กันยายน 2545
3. ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง (ฉบับที่ 17)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมไปรษณีย์โทรเลข
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 กันยายน 2545
4. ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง (ฉบับที่ 14)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมไปรษณีย์โทรเลข
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 8 สิงหาคม 2545
5. ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตั้งสถานีวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุสูงมาก 245 Mhz
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมไปรษณีย์โทรเลข
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 สิงหาคม 2541
6. ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง ไม่อนุญาตให้นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/AM ที่ทำงานในย่านความถี่วิทยุ 117.975-136.000 MHz เพื่อการสำรองจำหน่าย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมไปรษณีย์โทรเลข
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 ธันวาคม 2537
7. ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2537
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมไปรษณีย์โทรเลข
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 1 ธันวาคม 2537
8. ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การห้ามเข้า มี และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมไปรษณีย์โทรเลข
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 พฤศจิกายน 2537
9. ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยเอกชนนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อใช้ในกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2537
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมไปรษณีย์โทรเลข
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 1 กันยายน 2537
10. ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การห้ามนำเข้าเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมชนิดติดตั้งประจำที่และติดตั้งในรถยนต์ที่มีขนาดกำลังส่งสูงเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตการทำการปรับลด
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมไปรษณีย์โทรเลข
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 มกราคม 2537
11. ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปใช้เครื่องวิทยุคมนาคมมือถือย่านความถี่สูงมาก 78 MHz
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมไปรษณีย์โทรเลข
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 มกราคม 2537
12. กฏกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2536) ออกตามความใน พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมไปรษณีย์โทรเลข
กฎกระทรวง 1 กุมภาพันธ์ 2536
13. กฏกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2536) ออกตามความใน พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมไปรษณีย์โทรเลข
กฎกระทรวง 1 กุมภาพันธ์ 2536
14. คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 138/2535 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีอำนาจปฏิบัติการ ตาม พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมไปรษณีย์โทรเลข
คำสั่งกระทรวง / คำสั่งนายกรัฐมนตรี /คำสั่งปลัด/ คำชี้แจงกระทรวง 1 กรกฎาคม 2535
15. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมไปรษณีย์โทรเลข
พระราชบัญญัติ 18 เมษายน 2535
16. กฏกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมไปรษณีย์โทรเลข
กฎกระทรวง 1 เมษายน 2535
17. กฏกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมไปรษณีย์โทรเลข
กฎกระทรวง 1 เมษายน 2535
18. ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ.2534
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมไปรษณีย์โทรเลข
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 1 ธันวาคม 2534
19. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมไปรษณีย์โทรเลข
ประกาศกระทรวง 1 ตุลาคม 2532
20. กฏกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมไปรษณีย์โทรเลข
กฎกระทรวง 1 มิถุนายน 2532

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 3: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 43


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand