กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 2: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 21  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรมอนุพันธ์ด้าน Commodity ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้า
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกระทรวง 7 เมษายน 2547
2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกระทรวง 1 สิงหาคม 2545
3. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
พระราชกำหนด 23 สิงหาคม 2541
4. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
พระราชกำหนด 24 ตุลาคม 2540
5. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
พระราชกำหนด 8 มิถุนายน 2540
6. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การก่อภาระผูกพันของธนาคารในบางลักษณะ
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกระทรวง 1 กันยายน 2530
7. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ยและส่วนลด
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกระทรวง 1 มีนาคม 2529
8. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ทรัยย์สินที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกระทรวง 1 มีนาคม 2529
9. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การขายหรือให้สังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์แก่กรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกระทรวง 1 มกราคม 2529
10. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 พ.ศ.2528
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
พระราชกำหนด 1 พฤศจิกายน 2528
11. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนจำนวนเงินที่ธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกับเงินกองทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกระทรวง 1 พฤษภาคม 2526
12. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์ทั้งสิ้น
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกระทรวง 1 พฤษภาคม 2526
13. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับจำนวนเงินตามภาระผูกพัน
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกระทรวง 1 เมษายน 2526
14. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนจำนวนเงินที่ธนาคารพาณิชย์ก่อภาระผูกพันเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับเงินกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกระทรวง 1 พฤษภาคม 2525
15. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง รายการย่อแสดงหนี้สินและสินทรัพย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกระทรวง 1 พฤศจิกายน 2523
16. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ออกตามความในมาตรา 11 และมาตรา 11 เบญจ แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกระทรวง 1 มิถุนายน 2522
17. พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัติ 7 มีนาคม 2522
18. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ออกตามความใน พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกระทรวง 1 พฤษภาคม 2505
19. พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัติ 30 เมษายน 2505
20. พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัติ 26 สิงหาคม 2501

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 2: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 21


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand