กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สำนักนายกรัฐมนตรี

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 2: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 32  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 6 เมษายน 2561
2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 6 เมษายน 2561
3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 6 เมษายน 2561
4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 6 เมษายน 2561
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [พุทธศักราช ๒๕๖๐]
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญ 6 เมษายน 2560
6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม [พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์]
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 28 ตุลาคม 2559
7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 12 ตุลาคม 2559
8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน [กระทรวงพลังงาน : จำนวน ๔ ราย ๑. นายสมนึก บำรุงสาลี ฯลฯ]
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 7 ตุลาคม 2559
9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลทางเกวียน และตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 17 กุมภาพันธ์ 2559
10. พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติ 8 กันยายน 2558
11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ตอนบ้านหนองปรือ - บ้านฉาง และตอนทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (บ้านอำเภอ) และเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ สายพนมสารคาม – สัตหีบ ตอนบรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (บ้านเขาบายศรี) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ สายกรุงเทพมหานคร - ตราด ตอนบ้านกม. ๑๖ - บ้านกม. ๑๘ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่ว
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประกาศกระทรวง 2 มีนาคม 2558
12. ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
คำสั่งกระทรวง / คำสั่งนายกรัฐมนตรี /คำสั่งปลัด/ คำชี้แจงกระทรวง 31 สิงหาคม 2557
13. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
คำสั่งกระทรวง / คำสั่งนายกรัฐมนตรี /คำสั่งปลัด/ คำชี้แจงกระทรวง 29 สิงหาคม 2557
14. ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
คำสั่งกระทรวง / คำสั่งนายกรัฐมนตรี /คำสั่งปลัด/ คำชี้แจงกระทรวง 25 สิงหาคม 2557
15. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
คำสั่งกระทรวง / คำสั่งนายกรัฐมนตรี /คำสั่งปลัด/ คำชี้แจงกระทรวง 8 สิงหาคม 2557
16. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
คำสั่งกระทรวง / คำสั่งนายกรัฐมนตรี /คำสั่งปลัด/ คำชี้แจงกระทรวง 8 สิงหาคม 2557
17. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
คำสั่งกระทรวง / คำสั่งนายกรัฐมนตรี /คำสั่งปลัด/ คำชี้แจงกระทรวง 31 กรกฎาคม 2557
18. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๙๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
คำสั่งกระทรวง / คำสั่งนายกรัฐมนตรี /คำสั่งปลัด/ คำชี้แจงกระทรวง 23 กรกฎาคม 2557
19. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๒/๒๕๕๗ เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
คำสั่งกระทรวง / คำสั่งนายกรัฐมนตรี /คำสั่งปลัด/ คำชี้แจงกระทรวง 23 กรกฎาคม 2557
20. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติ 22 กรกฎาคม 2557

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 2: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 32


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand