กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. กฎกระทรวง การดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ในหลุมสำรวจปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๖๒
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กฎกระทรวง 15 มีนาคม 2562
2. ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยวัสดุพลอยได้ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับใบอนุญาตสูญหาย พ.ศ. 2552
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 13 พฤษภาคม 2552
3. ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ข้อกำหนดและมาตรการออกตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ.2546
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 17 กุมภาพันธ์ 2547
4. ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ข้อกำหนดและมาตรการออกตามความกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2546
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 29 กรกฎาคม 2546
5. กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กฎกระทรวง 1 เมษายน 2546
6. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กฎกระทรวง 1 เมษายน 2546
7. กฏกระทรวง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับในอนุญาติและการออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ.2546
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กฎกระทรวง 1 มีนาคม 2546
8. กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ.2546
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กฎกระทรวง 1 มีนาคม 2546
9. ระเบียบสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการวิเคราะห์และการตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี พ.ศ.2543
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 25 กุมภาพันธ์ 2543
10. ระเบียบสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2532 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 25 กุมภาพันธ์ 2543
11. ระเบียบสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการเก็บกากกัมมันตรังสี พ.ศ.2532
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 1 มกราคม 2532
12. ระเบียบสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการปฏิบัติการราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (พ.ศ. 2532)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 1 มกราคม 2532
13. ระเบียบสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 (3) และข้อ 6 แห่งระเบียบสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชนของสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2532 และข้อ 9 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2532
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 1 มกราคม 2532
14. กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2517) ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กฎกระทรวง 1 มกราคม 2517
15. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2516) ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กฎกระทรวง 1 มกราคม 2516
16. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2511) ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กฎกระทรวง 1 มกราคม 2511
17. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2508
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
พระราชบัญญัติ 1 พฤศจิกายน 2508
18. กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2505) ออกตาม พรบ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กฎกระทรวง 1 มกราคม 2505
19. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
พระราชบัญญัติ 25 เมษายน 2504
20. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2504 ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กฎกระทรวง 1 มกราคม 2504

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand