กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของกรมเจ้าท่า, กระทรวงคมนาคม

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 9: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 171  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. กฎกระทรวง การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจการอู่เรือ พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
กฎกระทรวง 26 กันยายน 2561
2. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๙๗/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการรายงานข้อมูลรายการตามแบบและปริมาณน้ำมันที่ต้องจ่ายเงินสมทบ
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 10 กรกฎาคม 2561
3. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๙๘/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อน้ำมันที่ต้องจ่ายเงินสมทบและรายชื่อน้ำมันที่ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 10 กรกฎาคม 2561
4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
พระราชบัญญัติ 7 กรกฎาคม 2560
5. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
พระราชบัญญัติ 24 มกราคม 2560
6. กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
กฎข้อบังคับ 30 พฤศจิกายน 2559
7. กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษจากสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
กฎข้อบังคับ 30 พฤศจิกายน 2559
8. กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจเรือเพื่อป้องกันมลพิษจากขยะ พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
กฎข้อบังคับ 30 พฤศจิกายน 2559
9. คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๗๙๕/๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดประเภทการใช้เรือ
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
คำสั่งกรม / คำสั่งอธิบดี / คำสั่งคณะกรรมการ 24 พฤศจิกายน 2559
10. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๘๘/๒๕๕๙ เรื่อง ยกเลิกการยกเว้นให้เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทยที่เดินระหว่างเมืองท่าภายในประเทศซึ่งขนถ่ายน้ำมันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๙๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 28 ตุลาคม 2559
11. กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ กำหนดตำแหน่งผู้ทำการในเรือที่ต้องมีประกาศนียบัตร สำหรับเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศและเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
กฎข้อบังคับ 1 มิถุนายน 2559
12. กฎกระทรวงกำหนดเขตท่าเรือบ้านดอน เขตท่าเรือตาปี เขตท่าเรือท่าทอง และเขตจอดเรือบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
กฎกระทรวง 4 พฤษภาคม 2559
13. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสำหรับเรือลำเลียงและเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 4 พฤษภาคม 2559
14. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๑/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์และระยะเวลาให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนส่งรายงานเกี่ยวกับการประกอบการ
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 ตุลาคม 2558
15. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๖๕/๒๕๕๘ เรื่อง การแจ้ง การรายงาน และการอนุญาตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 ตุลาคม 2558
16. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๗๖/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสภาพท่าตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการตรวจสภาพท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับสินค้า ท่าเทียบเรือ พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 2 กรกฎาคม 2558
17. กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
กฎข้อบังคับ 3 มิถุนายน 2558
18. ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ ประเภทขยะ และกากของเสียต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 16 เมษายน 2558
19. ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ ประเภทน้ำมันใช้แล้ว นำปนน้ำมันหรือเคมีภัณฑ์ และน้ำเสียต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 16 เมษายน 2558
20. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า
กฎกระทรวง 27 มกราคม 2558

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 9: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 171


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand