กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก, กระทรวงคมนาคม

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 5: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 88  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก ๑๐ ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๑
กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก
ข้อบังคับกรม/ข้อบังคับคณะกรรมการ 4 เมษายน 2561
2. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นหรือที่ใช้สำหรับป้องกันอันตรายเมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2559
3. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขนถ่าย การจัดวาง การผูกรัด การติดตรึง และการบรรทุก พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2559
4. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2559
5. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดทำและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2559
6. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อยกเว้นสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในลักษณะหรือปริมาณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายน้อย พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2559
7. กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก
กฎกระทรวง 9 ธันวาคม 2558
8. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การกำหนดรูปแบบรายละเอียดและสีของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 20 สิงหาคม 2558
9. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 29 พฤษภาคม 2558
10. กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก
กฎกระทรวง 1 เมษายน 2558
11. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง อัตราค่าบริการตรวจสภาพรถสำหรับสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 12 มีนาคม 2558
12. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก
กฎกระทรวง 27 มกราคม 2558
13. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ป้ายอักษร ภาพและเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555
กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 26 พฤศจิกายน 2555
14. ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ. 2555
กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก
ข้อบังคับกรม/ข้อบังคับคณะกรรมการ 30 ตุลาคม 2555
15. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 พ.ศ. 2553
กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 20 พฤษภาคม 2553
16. กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก
กฎกระทรวง 18 พฤษภาคม 2552
17. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องหมายและวิธีการติด หรือการแสดงเครื่องหมายของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซปิดตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551
กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก
พระราชบัญญัติ 21 ตุลาคม 2551
18. กฎกระทรวง กำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.2551
กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก
กฎกระทรวง 21 ตุลาคม 2551
19. กฎกระทรวง กำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.2551
กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก
กฎกระทรวง 21 ตุลาคม 2551
20. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใชก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551
กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 21 ตุลาคม 2551

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 5: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 88


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand