กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กระทรวงสาธารณสุข

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 12  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ ๓๒
กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกระทรวง 5 เมษายน 2562
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกระทรวง 19 มีนาคม 2558
3. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์ (volatile alkyl nitrite) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 18 กุมภาพันธ์ 2558
4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 22 พฤศจิกายน 2556
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก
กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกระทรวง 6 มกราคม 2548
6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่2) พ.ศ.2543
กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกระทรวง 1 กรกฎาคม 2543
7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การจัดให้มีแผ่นป้ายคำเตือน ไว้ที่อุปกรณ์การผลิต บริเวณที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายและบริเวณใกล้เคียง
กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 ตุลาคม 2541
8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กำหนดไว้ของสารสำคัญในวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ.2538
กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกระทรวง 1 พฤษภาคม 2538
9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ.2538
กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกระทรวง 1 พฤษภาคม 2538
10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการสาธารณสุขที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกระทรวง 1 พฤษภาคม 2538
11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ.2538
กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกระทรวง 1 พฤษภาคม 2538
12. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พระราชบัญญัติ 1 มีนาคม 2535

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 12


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand