กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของกรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 21 มีนาคม 2562
2. กฎกระทรวง ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค
กฎกระทรวง 11 กรกฎาคม 2561
3. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค
พระราชบัญญัติ 8 กันยายน 2558
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อโรคติดเชื้อร้ายแรง
กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค
ประกาศกระทรวง 9 มกราคม 2558
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค
ประกาศกระทรวง 30 มีนาคม 2553
6. กฎกระทรวงกำหนดแบบและวิธีการให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรแจ้งและยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. 2552
กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค
กฎกระทรวง 4 พฤศจิกายน 2552
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2545 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่
กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค
ประกาศกระทรวง 9 สิงหาคม 2545
8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่ ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่
กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค
ประกาศกระทรวง 1 ตุลาคม 2540
9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่
กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค
ประกาศกระทรวง 1 ตุลาคม 2540
10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2540 เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ ตามพรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค
ประกาศกระทรวง 1 ตุลาคม 2540
11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2540 เรื่อง เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค
ประกาศกระทรวง 1 มกราคม 2540
12. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค
พระราชบัญญัติ 7 เมษายน 2535
13. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค
พระราชบัญญัติ 3 เมษายน 2523

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand