กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานประกันสังคม, กระทรวงแรงงาน

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 2: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 40  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณ๊ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน
กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 4 กรกฎาคม 2561
2. ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดส่วนอัตราเงินสมทบเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร และกรณีตาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 6 มิถุนายน 2561
3. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องกำหนดแบบขอคำขอกลับเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 30 เมษายน 2561
4. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2548
กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
กฎกระทรวง 15 กุมภาพันธ์ 2548
5. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 2 เมษายน 2547
6. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.254
กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 2 มีนาคม 2547
7. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน
กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 27 กุมภาพันธ์ 2547
8. กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ.2546
กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
กฎกระทรวง 31 ธันวาคม 2546
9. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ อัตราเงินฝาก วิธีการประเมิน และการเรียกเก็บเงินสมทบ (ฉบับที่ 3)
กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
ประกาศกระทรวง 28 สิงหาคม 2546
10. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจัดสรรดอกผลของเงินกองทุนเงินทดแทน ประจำปี พ.ศ. 2546
กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
ประกาศกระทรวง 13 มีนาคม 2546
11. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจัดสรรดอกผลของเงินกองทุนเงินทดแทน ประจำปี พ.ศ.2546
กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
ประกาศกระทรวง 1 มีนาคม 2546
12. กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
กฎกระทรวง 28 กุมภาพันธ์ 2546
13. ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 14 กุมภาพันธ์ 2546
14. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2546
กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 5 กุมภาพันธ์ 2546
15. กฏกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
กฎกระทรวง 1 กุมภาพันธ์ 2546
16. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ.ศ.2545
กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 กุมภาพันธ์ 2546
17. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการพิจารณาสั่งเพิ่มหรือลดเงินทดแทนการขาดรายได้เนื่องจากทุพพลภาพ
กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 25 พฤศจิกายน 2545
18. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ทุพพลภาพ
กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 25 พฤศจิกายน 2545
19. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งประราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 25 พฤศจิกายน 2545
20. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการพิจารณาสั่งเพิ่มหรือลดเงินทดแทนการขาดรายได้เนื่องจากทุพพลภาพ
กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 พฤศจิกายน 2545

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 2: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 40


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand