กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของกรมการจัดหางาน, กระทรวงแรงงาน

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 14  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
กระทรวงแรงงาน, กรมการจัดหางาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 21 มีนาคม 2562
2. กฎกระทรวง กําหนดแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต สําหรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น พ.ศ. 2549
กระทรวงแรงงาน, กรมการจัดหางาน
กฎกระทรวง 28 พฤศจิกายน 2549
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521
กระทรวงแรงงาน, กรมการจัดหางาน
กฎกระทรวง 7 ธันวาคม 2547
4. ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2547
กระทรวงแรงงาน, กรมการจัดหางาน
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 3 พฤศจิกายน 2547
5. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 ทำได้ (ฉบับที่ 13)
กระทรวงแรงงาน, กรมการจัดหางาน
ประกาศกระทรวง 17 กันยายน 2546
6. ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการโฆษณาการจัดหางาน พ.ศ. 2545
กระทรวงแรงงาน, กรมการจัดหางาน
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 1 พฤษภาคม 2545
7. พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
กระทรวงแรงงาน, กรมการจัดหางาน
พระราชบัญญัติ 1 มกราคม 2544
8. ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดงานให้คนต่างด้าว มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว (พ.ศ.2521) ฉบับที่ 6
กระทรวงแรงงาน, กรมการจัดหางาน
ประกาศกระทรวง 1 สิงหาคม 2543
9. ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
กระทรวงแรงงาน, กรมการจัดหางาน
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 15 ตุลาคม 2542
10. ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2541 ทำได้ (ฉบับที่ 4)
กระทรวงแรงงาน, กรมการจัดหางาน
ประกาศกระทรวง 4 สิงหาคม 2542
11. ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตรับสมัครคนงาน เพื่อส่งไปทำงานในต่างประเทศตามระบบโครงการฝึกงาน และฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค พ.ศ. 2542
กระทรวงแรงงาน, กรมการจัดหางาน
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 1 มิถุนายน 2542
12. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
กระทรวงแรงงาน, กรมการจัดหางาน
พระราชบัญญัติ 1 กันยายน 2528
13. พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521
กระทรวงแรงงาน, กรมการจัดหางาน
พระราชบัญญัติ 21 กรกฎาคม 2521
14. ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กระทรวงแรงงาน, กรมการจัดหางาน
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 1 พฤษภาคม 2445

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 14


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand