กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของกรมการประกันภัย, กระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๔/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราดอกเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
กระทรวงพาณิชย์, กรมการประกันภัย
คำสั่งกรม / คำสั่งอธิบดี / คำสั่งคณะกรรมการ 26 มีนาคม 2558
2. คำสั่งนายทะเบียน ที่ 4/2546 เรื่อง ให้ยื่นรายงานข้อมูลการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
กระทรวงพาณิชย์, กรมการประกันภัย
คำสั่งกรม / คำสั่งอธิบดี / คำสั่งคณะกรรมการ 1 มกราคม 2546
3. คำสั่งนายทะเบียน ที่ 21/2545 เรื่อง แก้ไขคำสั่งนายทะเบียนที่ 5/2544 เรื่อง ให้บริษัทยื่น รายงานการใช้ การชำรุด หรือสูญหายของเครื่องหมาย
กระทรวงพาณิชย์, กรมการประกันภัย
คำสั่งกรม / คำสั่งอธิบดี / คำสั่งคณะกรรมการ 1 กันยายน 2545
4. คำสั่งนายทะเบียน ที่ 14/2545 เรื่อง ให้ยื่นรายงานข้อมูลการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
กระทรวงพาณิชย์, กรมการประกันภัย
คำสั่งกรม / คำสั่งอธิบดี / คำสั่งคณะกรรมการ 1 กรกฎาคม 2545
5. คำสั่งนายทะเบียน ที่ 11/2545 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับทั่วไป ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
กระทรวงพาณิชย์, กรมการประกันภัย
คำสั่งกรม / คำสั่งอธิบดี / คำสั่งคณะกรรมการ 1 มิถุนายน 2545
6. คำสั่งนายทะเบียน ที่ 7/2545 เรื่อง การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
กระทรวงพาณิชย์, กรมการประกันภัย
คำสั่งกรม / คำสั่งอธิบดี / คำสั่งคณะกรรมการ 1 เมษายน 2545
7. ประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย
กระทรวงพาณิชย์, กรมการประกันภัย
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 กุมภาพันธ์ 2545
8. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
กระทรวงพาณิชย์, กรมการประกันภัย
พระราชบัญญัติ 1 มกราคม 2535

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand