กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของกรมทรัพย์สินทางปัญญา, กระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 14  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงพาณิชย์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พระราชบัญญัติ 5 กุมภาพันธ์ 2558
2. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงพาณิชย์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พระราชบัญญัติ 5 กุมภาพันธ์ 2558
3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงพาณิชย์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พระราชบัญญัติ 5 กุมภาพันธ์ 2558
4. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
กระทรวงพาณิชย์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศกระทรวง 4 เมษายน 2546
5. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕
กระทรวงพาณิชย์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พระราชบัญญัติ 23 เมษายน 2545
6. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
กระทรวงพาณิชย์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศกระทรวง 1 กันยายน 2542
7. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
กระทรวงพาณิชย์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พระราชบัญญัติ 19 มีนาคม 2542
8. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ้งข้อมูลและการขอรับบริการข้อมูลลิขสิทธิ์
กระทรวงพาณิชย์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 พฤศจิกายน 2541
9. ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการพิจารณาคำขอแจ้งข้อมูล การจัดเก็บและให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2541
กระทรวงพาณิชย์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 1 พฤศจิกายน 2541
10. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
กระทรวงพาณิชย์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พระราชบัญญัติ 21 ธันวาคม 2537
11. กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
กระทรวงพาณิชย์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กฎกระทรวง 1 มีนาคม 2535
12. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
กระทรวงพาณิชย์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กฎกระทรวง 1 มีนาคม 2535
13. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
กระทรวงพาณิชย์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พระราชบัญญัติ 15 พฤศจิกายน 2534
14. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
กระทรวงพาณิชย์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พระราชบัญญัติ 16 มีนาคม 2522

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 14


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand