กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของกรมการค้าต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 2: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 29  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ
พระราชบัญญัติ 15 กันยายน 2558
2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการอนุญาตให้นำสารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 20 มกราคม 2558
3. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาเห็นชอบให้นำน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 31 สิงหาคม 2552
4. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศกระทรวง 1 กรกฎาคม 2552
5. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามนำตู้เย็น ตู้แช่ หรือตู้แช่แข็ง ที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็งที่ใช้สาร ซี เอฟ ซี (Chlorofluorocarbons (CFCs) เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศกระทรวง 20 มีนาคม 2549
6. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. 2548
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 2 มีนาคม 2549
7. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ. 2548
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 2 มีนาคม 2549
8. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 65) พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2548
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศกระทรวง 6 มิถุนายน 2548
9. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศกระทรวง 21 กุมภาพันธ์ 2548
10. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ปี 2548
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 17 มกราคม 2548
11. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในจากการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. 2545
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ
กฎกระทรวง 11 พฤศจิกายน 2545
12. กฏกระทรวงกำหนดเกณฑ์ในการยุติการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. 2545
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ
กฎกระทรวง 1 พฤศจิกายน 2545
13. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2545
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ
กฎกระทรวง 14 สิงหาคม 2545
14. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาความเสียหายเพื่อให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน ตั้งแต่มีการใช้มาตรการชั่วคราว พ.ศ. 2545
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศกระทรวง 16 มกราคม 2545
15. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ
กฎกระทรวง 29 มีนาคม 2543
16. กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ
กฎกระทรวง 28 มีนาคม 2543
17. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ
กฎกระทรวง 28 มีนาคม 2543
18. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ
กฎกระทรวง 28 มีนาคม 2543
19. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ
กฎกระทรวง 28 มีนาคม 2543
20. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2542
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศกระทรวง 1 มิถุนายน 2542

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 2: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 29


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand