กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของกรมการค้าภายใน, กระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 3: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 54  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการแสดงปริิมาณของสินค้าหีบห่อ
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 2 กรกฎาคม 2561
2. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การแจ้งและการปิดป้ายแสดงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม)
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 18 กุมภาพันธ์ 2559
3. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๒๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การแจ้งราคาจำหน่ายเม็ดพลาสติก
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 18 กุมภาพันธ์ 2559
4. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๒๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับยางรถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 18 กุมภาพันธ์ 2559
5. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 25 มกราคม 2559
6. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งและการปิดป้ายแสดงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) ปี ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒)
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 2 พฤศจิกายน 2558
7. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์ม ปี ๒๕๕๘
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 18 มีนาคม 2558
8. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคาจำหน่ายเม็ดพลาสติก ปี ๒๕๕๘
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 18 มีนาคม 2558
9. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งและการปิดป้ายแสดงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) ปี ๒๕๕๘
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 18 มีนาคม 2558
10. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปี ๒๕๕๘
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 18 มีนาคม 2558
11. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคาจำหน่ายเม็ดพลาสติก ปี ๒๕๕๗
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 12 กุมภาพันธ์ 2557
12. การแจ้งราคาจำหน่ายเม็ดพลาสติก ปี ๒๕๕๖
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 4 มีนาคม 2556
13. การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี ๒๕๕๖
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 28 มกราคม 2556
14. ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง มาตรฐานคลังสินค้ามาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น พ.ศ. 2554
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 11 สิงหาคม 2554
15. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งและการปิดป้ายแสดงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม)
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 28 เมษายน 2553
16. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคาจำหน่ายเม็ดพลาสติก ปี 2553
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 28 เมษายน 2553
17. ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการกำหนดแบบมาตราและการจัดหาหรือสร้างห้องปฎิบัติการหรือสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นของผู้ขออนุญาติเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ พ.ศ.2551
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 23 เมษายน 2551
18. ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรเชื้อเพลิงตามสถานีบริการของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ พ.ศ.2551
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 23 เมษายน 2551
19. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคาจำหน่ายเม็ดพลาสติก พ.ศ.2551
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ์ 2551
20. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องการแจ้งและการปิดป้ายแสดงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง พ.ศ.2551
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ์ 2551

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 3: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 54


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand