กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 2: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 32  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พระราชบัญญัติ 1 มกราคม 2561
2. ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ ๓๐/๒๕๕๘ เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม]
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 18 กุมภาพันธ์ 2559
3. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พระราชบัญญัติ 5 พฤศจิกายน 2558
4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พระราชบัญญัติ 5 พฤศจิกายน 2558
5. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการขอตรวจดูหรือขอภาพถ่ายสำเนางบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี พ.ศ.2547
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 7 กันยายน 2547
6. กฎกระทรวงกำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กฎกระทรวง 30 สิงหาคม 2547
7. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมทะเบียนการค้า ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2542) พ.ศ.2547
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 13 สิงหาคม 2547
8. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบการแจ้ง และหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2546
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 26 มิถุนายน 2546
9. ประกาศกรมธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 26 มิถุนายน 2546
10. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามมาตรา 7 พ.ศ. 2546
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 26 พฤษภาคม 2546
11. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 พ.ศ. 2546
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กฎกระทรวง 16 พฤษภาคม 2546
12. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 พ.ศ. 2546
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กฎกระทรวง 16 พฤษภาคม 2546
13. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 7 พ.ศ. 2546
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กฎกระทรวง 16 พฤษภาคม 2546
14. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2546
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กฎกระทรวง 16 พฤษภาคม 2546
15. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างต้าวตามมาตรา 17 พ.ศ. 2546
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกาศกระทรวง 16 พฤษภาคม 2546
16. กฎกระทรวงกำหนดรายการและความหมายของรายการที่ต้องมีในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2546
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กฎกระทรวง 13 กุมภาพันธ์ 2546
17. กฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2545
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กฎกระทรวง 17 กันยายน 2545
18. ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรองงบการเงิน พ.ศ.2545
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 22 พฤษภาคม 2545
19. ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2545
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ์ 2545
20. ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ์ 2545

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 2: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 32


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand