กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กระทรวงมหาดไทย

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. พระราชบัญญัติป้องกันสาธารณภัย พ.ศ. 2550
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พระราชบัญญัติ 7 กันยายน 2550
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย มีไว้ซึ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟจากอาคารที่ประกอบกิจการ
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกาศกระทรวง 4 เมษายน 2548
3. กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขในการใช้ การเก็บรักษา การมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และการจัดให้มีบุคคลและสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2548
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กฎกระทรวง 15 กุมภาพันธ์ 2548
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกาศกระทรวง 25 สิงหาคม 2546
5. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสภาพของรถที่อาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กฎกระทรวง 16 พฤษภาคม 2546
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กฎกระทรวง 16 พฤษภาคม 2546
7. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พระราชบัญญัติ 19 เมษายน 2542
8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น (ตาม พรบ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495)
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกาศกระทรวง 1 มิถุนายน 2519
9. กฏกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505 ออกตาม พรบ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กฎกระทรวง 1 ธันวาคม 2505
10. กฏกระทรวง (ฉบับที่ 2) 2496 ออกตาม พรบ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กฎกระทรวง 1 ธันวาคม 2499
11. พระราชกฤษฏีกามอบอำนาจของรัฐมนตรีในการแต่งตั้งนายตรวจพิเศษและผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น ตาม พรบ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด ทำการแทน พ.ศ.2499
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พระราชกฤษฎีกา 1 กรกฎาคม 2499
12. กฏกระทรวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2498 ออกตาม พรบ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กฎกระทรวง 1 มกราคม 2498
13. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 (ยกเลิกโดย พรบ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542)
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พระราชบัญญัติ 1 มกราคม 2495

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand