กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของกรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 2: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 40  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานนครศรีธรรมราช]
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 29 กันยายน 2559
2. ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมวิชาชีพวิศวกรปิโตรเลียม ประเทศไทย]
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2559
3. ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน]
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 19 พฤษภาคม 2559
4. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสะสมน้ำมันปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 22 มกราคม 2558
5. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับมอญ
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง
ข้อบังคับตำบล 26 ธันวาคม 2556
6. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับมอญ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง
ข้อบังคับตำบล 26 ธันวาคม 2556
7. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง
ข้อบังคับตำบล 26 ธันวาคม 2556
8. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง
ข้อบังคับตำบล 12 ธันวาคม 2556
9. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง
ข้อบังคับตำบล 12 ธันวาคม 2556
10. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง
ข้อบังคับตำบล 12 ธันวาคม 2556
11. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง
ข้อบังคับตำบล 27 กันยายน 2556
12. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง
ข้อบังคับตำบล 27 กันยายน 2556
13. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง
ข้อบังคับตำบล 27 กันยายน 2556
14. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางโขมดเรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง
ข้อบังคับเทศบาล 25 กันยายน 2556
15. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง
ข้อบังคับตำบล 25 กันยายน 2556
16. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง
ข้อบังคับตำบล 25 กันยายน 2556
17. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง
ข้อบังคับตำบล 25 กันยายน 2556
18. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง
ข้อบังคับตำบล 23 กันยายน 2556
19. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพญาขัน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง
ข้อบังคับเทศบาล 19 กันยายน 2556
20. ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 28 มกราคม 2556

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 2: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 40


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand