กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กระทรวงการคลัง

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ นน.2/2546 เรื่อง แนวทางในการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กระทรวงการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 3 ธันวาคม 2546
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.56/2545 เรื่อง ข้อกำหนดพิเศษสำหรับการขออนุญาตและการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
กระทรวงการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 ธันวาคม 2545
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.57/2545 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (ฉบับที่ 3)
กระทรวงการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 ธันวาคม 2545
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.46/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ฉบับที่ 7
กระทรวงการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 7 พฤศจิกายน 2543
5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 15/2542 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์
กระทรวงการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 กรกฎาคม 2542
6. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
กระทรวงการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติ 1 มกราคม 2542
7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.1/2542 เรื่อง แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กระทรวงการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 มกราคม 2542
8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.2/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ ผู้จัดการกองทุนรวมและผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
กระทรวงการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 มกราคม 2542
9. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน.3/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น แทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 2)
กระทรวงการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 มกราคม 2542
10. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
กระทรวงการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติ 16 มีนาคม 2535

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand