กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักนายกรัฐมนตรี

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คำสั่งกระทรวง / คำสั่งนายกรัฐมนตรี /คำสั่งปลัด/ คำชี้แจงกระทรวง 19 มีนาคม 2558
2. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
พระราชบัญญัติ 20 กุมภาพันธ์ 2551
3. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้มเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2542
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 ธันวาคม 2542
4. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับบทบัญญัติ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 พ.ศ.2542
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
พระราชกฤษฎีกา 1 พฤษภาคม 2542
5. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2541
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 กันยายน 2541
6. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
พระราชบัญญัติ 24 มีนาคม 2541
7. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
พระราชบัญญัติ 4 พฤษภาคม 2522

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand