กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี, สำนักนายกรัฐมนตรี

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 5: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 96  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. พระราชบัญญัติ โรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติ 27 ตุลาคม 2562
2. พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติ 27 ตุลาคม 2562
3. พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติ 22 พฤษภาคม 2562
4. พระราชบัญญัติ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติ 1 พฤษภาคม 2562
5. พระราชบัญญัติ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติ 1 พฤษภาคม 2562
6. พระราชบัญญัติ โรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติ 1 พฤษภาคม 2562
7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 18 เมษายน 2562
8. พระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติ 17 เมษายน 2562
9. พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติ 17 เมษายน 2562
10. พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติ 15 เมษายน 2562
11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 11 เมษายน 2562
12. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญ 15 กรกฎาคม 2558
13. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2555 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
คำสั่งกระทรวง / คำสั่งนายกรัฐมนตรี /คำสั่งปลัด/ คำชี้แจงกระทรวง 12 มกราคม 2555
14. ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง และอัตราเงินชดเชย ฉบับที่ 8
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 26 สิงหาคม 2554
15. คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 9/2554 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
คำสั่งกรม / คำสั่งอธิบดี / คำสั่งคณะกรรมการ 26 สิงหาคม 2554
16. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2554 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
คำสั่งกระทรวง / คำสั่งนายกรัฐมนตรี /คำสั่งปลัด/ คำชี้แจงกระทรวง 8 กรกฎาคม 2554
17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศการจัดตั้งองค์การอิสระ
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 8 มิถุนายน 2553
18. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2553 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
คำสั่งกระทรวง / คำสั่งนายกรัฐมนตรี /คำสั่งปลัด/ คำชี้แจงกระทรวง 5 มีนาคม 2553
19. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. 2553
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 12 มกราคม 2553
20. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 2/2552 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
คำสั่งกระทรวง / คำสั่งนายกรัฐมนตรี /คำสั่งปลัด/ คำชี้แจงกระทรวง 11 สิงหาคม 2552

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 5: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 96


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand