กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับตามกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติของไทย

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 15  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงพลังงาน, คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 31 สิงหาคม 2561
2. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียน และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานเกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายและข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้พลังงานกับผู้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงพลังงาน, คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 26 มิถุนายน 2558
3. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
กระทรวงการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 25 มิถุนายน 2558
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงพลังงาน, คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 16 มิถุนายน 2558
5. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงพลังงาน, คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ระเบียบกระทรวง / ระเบียบกรม / หนังสือกรม 5 มิถุนายน 2558
6. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
กระทรวงพลังงาน, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
พระราชบัญญัติ 1 มีนาคม 2551
7. พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
พระราชบัญญัติ 29 พฤศจิกายน 2543
8. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
พระราชบัญญัติ 2 ธันวาคม 2542
9. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน
พระราชบัญญัติ 31 มีนาคม 2542
10. พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535
กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
พระราชบัญญัติ 12 กุมภาพันธ์ 2535
11. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
กระทรวงการคลัง, กรมสรรพสามิต
พระราชบัญญัติ 20 กันยายน 2527
12. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
กระทรวงพลังงาน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
พระราชบัญญัติ 23 เมษายน 2514
13. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
กระทรวงการคลัง, กรมสรรพากร
พระราชบัญญัติ 23 เมษายน 2514
14. ประมวลรัษฎากร
กระทรวงการคลัง, กรมสรรพากร
ประมวลรัษฎากร / ประมวลกฎหมาย 1 เมษายน 2482
15. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
กระทรวงการคลัง, กรมศุลกากร
พระราชบัญญัติ 13 สิงหาคม 2469

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 15


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand