กฎหมายและข้อบังคับ
กฎหมายและข้อบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับกฎหมายประเภทกฎหมายวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศกระทรวง 30 กันยายน 2552
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย มีไว้ซึ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟจากอาคารที่ประกอบกิจการ
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกาศกระทรวง 4 เมษายน 2548
3. กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขในการใช้ การเก็บรักษา การมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และการจัดให้มีบุคคลและสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2548
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กฎกระทรวง 15 กุมภาพันธ์ 2548
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกาศกระทรวง 25 สิงหาคม 2546
5. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พระราชบัญญัติ 19 เมษายน 2542
6. ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน
กระทรวงแรงงาน, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 กรกฎาคม 2535
7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น (ตาม พรบ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495)
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกาศกระทรวง 1 มิถุนายน 2519

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7


    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand