กฎหมายและข้อบังคับ  >  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553


ประเภทกฏหมาย พระราชบัญญัติ  
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 มีนาคม 2553  
กฎหมายแม่    
เลขที่อ้างอิง    
กลุ่มอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม, อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมการขนส่งลำเลียงและการตลาด  
ระดับความสำคัญ น้อย, ปานกลาง, มาก, ไม่กำหนด  
หมายเหตุ  
ดาวน์โหลดกฏหมายฉบับเต็ม สามารถ Download เอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ ที่นี่  
บทคัดย่อ

ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น"

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Skip Navigation Links.     ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand