กฎหมายและข้อบังคับ  >  สำนักงานประกันสังคม
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (ฉบับที่ 9)


ประเภทกฏหมาย ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร  
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 กันยายน 2542  
กฎหมายแม่
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
   
เลขที่อ้างอิง 120    
กลุ่มอุตสาหกรรม  
ระดับความสำคัญ น้อย, ปานกลาง, มาก, ไม่กำหนด  
หมายเหตุ  
ดาวน์โหลดกฏหมายฉบับเต็ม สามารถ Download เอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ ที่นี่  
บทคัดย่อ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Skip Navigation Links.
Collapse พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533
กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533
กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533
กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ.2546
กฏกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2546
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.254
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ทุพพลภาพ
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ทุพพลภาพ
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการพิจารณาสั่งเพิ่มหรือลดเงินทดแทนการขาดรายได้เนื่องจากทุพพลภาพ
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ.ศ.2545
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (ฉบับที่ 9)
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพโดยใช้คู่มือแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ฉบับจัดทำ 2 พ.ศ.2545
พระราชกฤษฎีกา กำหนดระยะเวลาการมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง พ.ศ.2545
พระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาการมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
     ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand