กฎหมายและข้อบังคับ  >  สำนักงานประกันสังคม
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการพิจารณาสั่งเพิ่มหรือลดเงินทดแทนการขาดรายได้เนื่องจากทุพพลภาพ


ประเภทกฏหมาย ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร  
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 พฤศจิกายน 2545  
กฎหมายแม่
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
   
เลขที่อ้างอิง    
กลุ่มอุตสาหกรรม  
ระดับความสำคัญ น้อย, ปานกลาง, มาก, ไม่กำหนด  
หมายเหตุ  
ดาวน์โหลดกฏหมายฉบับเต็ม สามารถ Download เอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ ที่นี่  
บทคัดย่อ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Skip Navigation Links.
Collapse พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
กฎกระทรวง (พ.ศ.2538) ออกตามความใน พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความใน พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) ออกตามความใน พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจัดสรรดอกผลของเงินกองทุนเงินทดแทน ประจำปี พ.ศ.2546
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจัดสรรดอกผลของเงินกองทุนเงินทดแทน ประจำปี พ.ศ. 2546
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่คณะกรรมการการแพทย์จะพิจารณาให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ อัตราเงินฝาก วิธีการประเมิน และการเรียกเก็บเงินสมทบ (ฉบับที่ 3)
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ประเภท ขนาดของกิจการ และท้องที่ที่ให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบ (ฉบับที่ 2)
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการพิจารณาสั่งเพิ่มหรือลดเงินทดแทนการขาดรายได้เนื่องจากทุพพลภาพ
     ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand