กฎหมายและข้อบังคับ  >  กรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522


ประเภทกฏหมาย กฎกระทรวง  
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2527  
กฎหมายแม่
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
   
เลขที่อ้างอิง    
กลุ่มอุตสาหกรรม  
ระดับความสำคัญ น้อย, ปานกลาง, มาก, ไม่กำหนด  
หมายเหตุ  
ดาวน์โหลดกฏหมายฉบับเต็ม สามารถ Download เอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ ที่นี่  
บทคัดย่อ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Skip Navigation Links.
Collapse พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านฉาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2553
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านฉาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2553
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร
กฎกระทรวง กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2538) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2523
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 53 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
กฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนในตำบลสนามชัย ตำบลรั้วใหญ่ ตำบลท่าพี่เลี้ยง และตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนในตำบลสวนพริก ตำบลลุมพลี ตำบลบ้านเกาะ ตำบลคลองสระบัว ตำบลหัวรอ ตำบลหันตรา ตำบลท่าวาสุกรี ตำบลหอรัตนไชย ตำบลบ้านป้อม ตำบลประตูชัย ตำบลไผ่ลิง ตำบลกะมัง ตำบลสำเภาล่ม ตำบลคลองสวนพลู ตำบลปากกราน และตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนในตำบลสันผีเสื้อ ตำบลป่าตัน ตำบลช้างเผือก ตำบลป่าแดด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ตำบลสันทรายน้อย ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง และตำบลไชยสถาน ตำบลหนองผึ้ง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2538) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และในท้องที่บางแห่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2542
พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก และองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2542
     ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand