กฎหมายและข้อบังคับ  >  กรมธุรกิจพลังงาน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2514


ประเภทกฏหมาย กฎกระทรวง  
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 ธันวาคม 2514  
กฎหมายแม่
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2514
   
เลขที่อ้างอิง    
กลุ่มอุตสาหกรรม  
ระดับความสำคัญ น้อย, ปานกลาง, มาก, ไม่กำหนด  
หมายเหตุ  
ดาวน์โหลดกฏหมายฉบับเต็ม สามารถ Download เอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ ที่นี่  
บทคัดย่อ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Skip Navigation Links.
Collapse ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2514  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2514
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ?. และร่างกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ?. รวม 2 ฉบับ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2514
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2514
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2514
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2514
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 (ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514)
คำสั่งกรมโยธาธิการ ที่ 178/2533 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติ การออกใบอนุญาตเฉพาะการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซโดยยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก
คำสั่งกรมโยธาธิการ ที่ 828/2537 เรื่อง จัดตั้งศูนย์วิศวกรรมความปลอดภัยและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
คำสั่งกรมโยธาธิการ ที่ 842/2532 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติและออกใบอนุญาตเฉพาะการต่ออายุใบอนุญาตประจำปีของผู้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซในสถานีบริการ
บันทึกหลักการเหตุผลประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2535) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2514
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซที่มีถังเก็บและจ่ายก๊าซที่มีความจุเกิน 2,250 ลิตร
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และลักษณะโค้งของทางที่จะอนุญาตให้ตั้งสถานีบริการ
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซ และลักษณะและส่วนประกอบภายในถังขนส่งก๊าซ (ฉบับที่ 2)
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซ และลักษณะและส่วนประกอบภายในถังขนส่งก๊าซ (ฉบับที่ 3)
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซ และลักษณะและส่วนประกอบภายในถังขนส่งก๊าซ (ฉบับที่ 4)
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซ และลักษณะและส่วนประกอบภายในถังขนส่งก๊าซ (ฉบับที่ 5)
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซ และลักษณะและส่วนประกอบภายในถังขนส่งก๊าซ
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซบนรถไฟ และลักษณะ และส่วนประกอบภายในของถังขนส่งก๊าซบนรถไฟ
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบนิติบุคคลที่ประกอบกิจการฝึกอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซที่ยกและเคลื่อนย้ายได้
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การประกอบกิจการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานความร้อนและไฟฟ้ารวมกันขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบและพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ พ.ศ.2529
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบและพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ พ.ศ.2529
หนังสือกรมโยธาธิการ ที่ มท.0806/ว.1195 เรื่อง ขอความร่วมมือติดตั้งเครื่องบันทึกความเร็วของรถขนส่งก๊าซ ลว. 26 พฤษภาคม 2535
หนังสือกรมโยธาธิการ ที่ มท.0806/ว.4809 เรื่อง การกวดขันชนิดของหัวท่อรับและจ่ายก๊าซ ลว. 3 เมษายน 2535
หนังสือกรมโยธาธิการ ที่ มท.0806/ว.7843 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลรถขนส่งก๊าซ ลว. 4 มิถุนายน 2535
หนังสือกรมโยธาธิการ ที่ มท.0806/ว.8759 เรื่อง การห้ามใช้รถพ่วงเป็นยานพาหนะในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียม ลว. 19 มิถุนายน 2535
หนังสือกรมโยธาธิการ ที่ มท.0806/ว.8760 เรื่อง การห้ามใช้รถพ่วงเป็นยานพาหนะในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียม ลว. 19 มิถุนายน 2535
หนังสือกรมโยธาธิการ ที่ มท.0806/ว.9156 เรื่อง การห้ามใช้รถพ่วงเป็นยานพาหนะในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียม ลว. 29 มิถุนายน 2535
หนังสือกรมโยธาธิการ ที่ มท.0906/ว.8083 เรื่อง การออกใบอนุญาตรถขนส่งก๊าซที่ติดตั้งถังคู่ ลว. 21 มิถุนายน 2534
     ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand