กฎหมายและข้อบังคับ  >  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534


ประเภทกฏหมาย พระราชบัญญัติ  
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มกราคม 2534  
กฎหมายแม่
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
   
เลขที่อ้างอิง    
กลุ่มอุตสาหกรรม  
ระดับความสำคัญ น้อย, ปานกลาง, มาก, ไม่กำหนด  
หมายเหตุ  
ดาวน์โหลดกฏหมายฉบับเต็ม สามารถ Download เอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ ที่นี่  
บทคัดย่อ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Skip Navigation Links.
Collapse พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2542 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการให้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 (1) และ (2) แก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ น. 7/2544 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อยเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MCTS)
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2542 เรื่อง การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 (1) และ (2)
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2544 เรื่อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการลงทุนของกิจการที่ตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการ ส่งเสริมในจังหวัดระยอง
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๕/๒๕๕๘ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๘/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2542 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2544 เรื่อง การผ่อนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับที่ตั้งสถานประกอบการสำหรับการขยายกิจการ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒๐/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒๑/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2544 เรื่อง การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 (1) และ (2)
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2554 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 7/2547 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. ๒/๒๕๕๘ เรื่อง การเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. 4/2547 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการผลิตก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูงหรือก๊าซผสมซึ่งส่วนผสมมีความถูกต้องแม่นยำในวิธีการผลิตและตรวจวิเคราะห์สูง
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. 6/2541 เรื่อง กิจกรรมศูนย์รับและกระจายสินค้าที่ทันสมัย (Logistics)
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. 7/2541 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกิจการประเภท 7.11
ประกาศสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส.5/2542 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประเภท 7.9 กิจการขนส่งทางเรือ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ ป.8/2543 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2545 เรื่อง การให้สิทธิและประโยชน์กิจการเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรี
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 1/2542 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเร่งรัดการส่งออก
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 13/2541 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิและประโยชน์ตรามาตรา 36 (4)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 15/2541 เรื่อง การผ่อนผันเงือนไขหลักเกณฑ์การร่วมทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 16/2541 เรื่อง มาตรการส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามารตรฐาน ISO 9000
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 2/2542 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับใบรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9000
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 3/2542 เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 (1) และ (2) สำหรับกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 4/2542 เรื่อง การพิจารณาอนุญาตเปิดดำเนินการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 4/2544 เรื่อง กำหนดวิธีการรายงานผลการดำเนินงานก่อนใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 5/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 6/2544 เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ ตามมาตรา 36 (1) และ (2) สำหรับกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 9/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น มาตรา 30
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.1/2547 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรวบรวม จัดเก็บ และกำจัดขยะสำหรับกิจการเขตอุตสาหกรรม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.2/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติการนำเครื่องจักรเก่าใช้แล้วเข้ามาใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.2/2547 เรื่อง เชิญชวนให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.3/2545 เรื่อง กำหนดเวลาการนำเข้าเครื่องจักร และการเปิดดำเนินการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.3/2546 เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2543 เรื่อง ประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 6/2542 เรื่อง การพิจารณาขยายเวลาการเริ่มงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.5/2543 เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา 36 (1)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.7/2542 เรื่อง คำจำกัดความของส่วนประกอบ อุปกรณ์ อะไหล่ และสิ่งอื่น ๆ รวมทั้งวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.7/2543 เรื่อง แนวทางการลดหย่อนภาษีอากรสำหรับวัตถุดิบ หรือวัสดุจำเป็น
ประกาศสำนักงานคณะการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 5/2542 เรื่อง การพิจารณาขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรและการนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 2/2543 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน
     ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand