ร่างกฎหมาย
ร่างกฎหมายกรมธุรกิจพลังงาน, กระทรวงพลังงาน

แสดงข้อมูลเฉพาะ    และ  
|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 2: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 21  | เรียงข้อมูลตาม   จาก

ลำดับร่างกฎหมายประเภทร่างกฎหมายความคืบหน้า
1. ร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ...
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
กฎกระทรวง
2. ร่างกฎกระทรวง การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยยานพาหนะทางบก พ.ศ. ...
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
กฎกระทรวง
3. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำหรับ โครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ที่ต้องจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. ...
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
กฎกระทรวง
4. ร่างกฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถังเก็บน้้ามันและถังขนส่งน้้ามัน พ.ศ. ...
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
กฎกระทรวง
5. การกำหนดประเภทและขนาดของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกระทรวง
6. การกำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต พ.ศ.
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกระทรวง
7. กำหนดสถานที่ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ไม่ถือเป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556 พ.ศ....
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกระทรวง
8. หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางวในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ...
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกระทรวง
9. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการในการดำเนินการในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ...
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกระทรวง
10. หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตั้งป้าย หรือเครื่องหมายเตือนแนวท่อก๊าซธรรมชาติ พ.ศ....
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกระทรวง
11. หลักเกณฑ์ การติดตั้งตัวนำล่อฟ้า จำนวนและระยะห่างขอตัวนำลงดิน ที่ถังเก็บน้ำมัน
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกระทรวง
12. ระบบดับเพลิง และการตั้งกระป๋องน้ำมัน ถังน้ำมัน และถังเก็บน้ำมันขนาดเล็กไว้ในอาคารเก็บน้ำมันโดย
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกระทรวง
13. หลักเกณฑ์ การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกระทรวง
14. ร่างประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ...
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกระทรวง
15. ร่างประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานความปลอดภัย การทดสอบและตรวจสอบถังขนส่งก๊าซธรรมชาติอัดและอุปกรณ์ส่วนควบ พ.ศ. ...
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกระทรวง
16. ร่างประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานความปลอดภัยของคลังก๊าซธรรมชาติเหลว พ.ศ. ...
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกระทรวง
17. ร่างประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ...
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกระทรวง
18. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2)
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร
19. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน และการออกใบรับรองให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ...
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร
20. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ...
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกรม / ประกาศคณะกรรมการ / ประกาศสำนักงาน / ประกาศอธิบดีกรม / ประกาศกรุงเทพมหานคร

|<  <  >  >| หน้าที่     จาก 2: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 21

หมายเหตุ:
ศึกษา ยกร่างกฎหมาย รับฟังความคิดเห็น พิจารณาโดยคณะกรรมการ
สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะกรรมการกฤษฎีกา สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand