กฎหมายที่ประกาศใช้ล่าสุด
พระราชบัญญัติ โรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ทำให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานที่มีความเข้มงวดและล่าช้า อันสร้างปัญหาและอุปสรรคต่อการประกอบกิจการโรงงาน สมควรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหม่ เพื่อให้การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานเป็นไปเพียงเท่าที่จำเป็น เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดภาระแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานโดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็กโดยการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาของผู้อนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายให้มีความชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ ยกเลิกการกำหนดให้มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ รวมทั้งปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 ตุลาคม 2562กฎหมายที่ประกาศใหม่ล่าสุดอื่นๆ
พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒   (27 ตุลาคม 2562)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและคุณภาพวัตถุดิบในการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พ.ศ. ๒๕๖๒   (22 มิถุนายน 2562)
พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๒   (22 พฤษภาคม 2562)
พระราชบัญญัติ โรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒   (1 พฤษภาคม 2562)
พระราชบัญญัติ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   (1 พฤษภาคม 2562)มติคณะรัฐมนตรี
ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

        


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555


ล่าสุด   
ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....   (20 พฤศจิกายน 2555)
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)   (20 พฤศจิกายน 2555)
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556   (20 พฤศจิกายน 2555)
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 18 และการประชุมรัฐสภาภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8   (20 พฤศจิกายน 2555)
ขออนุมัติการจัดทำถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง   (12 พฤศจิกายน 2555)
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย – เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2555 และผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย – เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการ   (12 พฤศจิกายน 2555)
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)   (22 ตุลาคม 2555)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)   (9 ตุลาคม 2555)
การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)   (9 ตุลาคม 2555)
การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)   (9 ตุลาคม 2555)
ความเคลื่อนไหวของร่างกฎหมาย
 ร่างกฎหมายความคืบหน้า
ร่างกฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถังเก็บน้้ามันและถังขนส่งน้้ามัน พ.ศ. ...
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของส้วมของร้านจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดสถานที่ไว้สำหรับบริการลูกค้าได้ในขณะเดียวกันไม่ต่ำกว่ายี่สิบคนและของสถานีบริการการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสำหรับยานพาหนะ พ.ศ. ...
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .....
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลันและแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องสุขภาพประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลสู่บรรยากาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมควบคุมมลพิษ
ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. .....
กระทรวงแรงงาน, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การจัดทำรายงานการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.
กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมโรงงานอุตสาหกรรม


หมายเหตุ:
ศึกษา ยกร่างกฎหมาย รับฟังความคิดเห็น พิจารณาโดยคณะกรรมการ
สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะกรรมการกฤษฎีกา สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบทความน่ารู้
Implementation of COP for whole Effluent Toxicity (WET)  

        


วันที่เสนอบทความ 10 กรกฎาคม 2552


บทความน่ารู้อื่นๆ   
Enhancement of Regulations for Natural Gas Vehicle Industry   (9 กรกฎาคม 2552)
Vapor Recovery System -to Control Fuel Vapor Emissions   (9 กรกฎาคม 2552)
Carbon Labels   (9 กรกฎาคม 2552)
Strategic Environmental Assessment   (9 กรกฎาคม 2552)
Thailand's Response to Global Warming and Climate Change   (9 กรกฎาคม 2552)
    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand