มติคณะรัฐมนตรีด้านพลังงาน >  การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 18 และการประชุมรัฐสภาภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8
    การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 18 และการประชุมรัฐสภาภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8


คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอดังนี้ 

1.    รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 18 และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8 

2.    เห็นชอบแต่งตั้งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมดังกล่าว และให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา  ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนในกรณีที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถปฏิบัติที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้

3.    เห็นชอบต่อ (ร่าง) กรอบการเจรจาของประเทศไทยสำหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 18

4.    เห็นชอบต่อ (ร่าง)  กรอบการเจรจาของประเทศไทยสำหรับการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8 และให้เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

   สาระสำคัญของร่าง 2 ฉบับ ดังนี้

1.  (ร่าง) กรอบการเจรจาของประเทศไทยสำหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 18 จะเน้นย้ำการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาฯ ในระยะยาว  โดยมุ่งหวังให้รัฐภาคียกระดับการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งนี้ เรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้ว  ต้องเป็นผู้นำในการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกและการให้การสนับสนุน 

    2.   (ร่าง) กรอบเจรจาสำหรับการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในภาคผนวกที่ 1 หรือประเทศพัฒนาแล้ว เกิดช่วงพันธกรณีที่ 2 ภายใต้พิธีสารฯ และมีผลบังคับใช้โดยเร็ว

ทั้งนี้  (ร่าง)  กรอบการเจรจาของประเทศไทยสำหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 18 COP18) และ (ร่าง)  กรอบเจรจาของประเทศไทยสำหรับการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8 (CMP8)  ทั้งสองฉบับ  เป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาฯ คือ มีความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกันตามขีดความสามารถและสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ และไม่ขัดกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2551 – 2555วันที่มีมติ  20 พฤศจิกายน 2555
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand