มติคณะรัฐมนตรีด้านพลังงาน >  การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556
    การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556


คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้

1.    รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7)  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป  ตามมติคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18 ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555

2.    แต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานคณะทำงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน  (กกร.) เป็นคณะทำงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ศึกษาและพิจารณามาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นมาตรการใหม่

3.    เห็นชอบมาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556 และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นมาตรการเดิมและกำลังจะสิ้นสุด โดยให้ต่อระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก 1 ปี นับจากวันที่มาตรการนั้นสิ้นสุด วันที่มีมติ  20 พฤศจิกายน 2555
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  อุตสาหกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม, อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมการขนส่งลำเลียงและการตลาด
    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand