มติคณะรัฐมนตรีด้านพลังงาน >  ขออนุมัติการจัดทำถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง
    ขออนุมัติการจัดทำถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
ดังนี้

   1. เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง

   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างถ้อยแถลงร่วมฯ

   3. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญก่อนการลงนาม  ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยไม่กระทบสาระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

   สรุปสาระสำคัญร่างถ้อยแถลงร่วมฯ

   1. แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมฯ 3 ระดับ ได้แก่ (1) คณะกรรมการร่วมระดับสูงฯ (2) คณะกรรมการประสานงานร่วมฯ และ (3) คณะอนุกรรมการใน 6 สาขา ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้าง ด้านอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและการพัฒนาธุรกิจ ด้านพลังงาน ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และด้านการเงิน

   2. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ เกี่ยวกับองค์ประกอบและแผนการประชุมของคณะกรรมการร่วมฯ รวมทั้งกำหนดโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนที่ควรจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2555 ได้แก่ ถนน ท่าเรือน้ำลึก นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบโทรคมนาคม ระบบรถไฟความเร็วสูง และการพัฒนาชุมชน รวมทั้งการดำเนินการด้านการเงิน ซึ่งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องจะหารือและจัดทำแผนงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมฯ และคณะกรรมการร่วมระดับสูงฯ ตามลำดับต่อไป

   3. การประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมฯ ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2555    ที่เนปิดอว์ และการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงฯ ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2556 ในเมียนมาร์

   4. รัฐบาลไทยและเมียนมาร์จะร่วมมือกันและเชิญชวนประเทศอาเซียน ประเทศหุ้นส่วนที่มีศักยภาพและผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนและมีส่วนร่วมในโครงการสำคัญนี้วันที่มีมติ  12 พฤศจิกายน 2555
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand