บทความน่ารู้ >  ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
    ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....


คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอและให้ดำเนินการต่อไปได้

   สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

    1.  กำหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

    2. กำหนดนิยามคำว่า ใบอนุญาตใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษา  ผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม อยู่ประจำ” “หน่วยงานของรัฐ

   3. หมวด 1 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต

3.1 กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสำหรับบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาต ได้แก่ มีสัญชาติไทย มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศกำหนด ไม่เคยมีส่วนร่วมในการจัดทำหรือให้การรับรองรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ฯลฯ ด้วยความประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เป็นต้น

3.2 กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสำหรับนิติบุคคลผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาต ได้แก่ เป็นนิติบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่ง ไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพราะเหตุที่ได้จัดทำ มีส่วนร่วมในการจัดทำ ฯลฯ ในส่วนที่เป็นเท็จหรือเจตนาปกปิดข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ เป็นต้น

   4. หมวด 2 การขอและการออกใบอนุญาต

กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นคำขอรับใบอนุญาต การตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐาน และหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

   5. หมวด 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต

5.1 ส่วนที่ 1 การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำหรือให้การรับรองรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.2 ส่วนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงบุคคลธรรมดาผู้ได้รับใบอนุญาตและเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจำกับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต

กำหนดหลักเกณฑ์กรณีนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนตัวบุคคลธรรมดาผู้ได้รับใบอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจำ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อเลขาธิการภายในสามสิบวันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนตัว กรณีนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดมีบุคคลธรรมดาผู้ได้รับอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจำไม่ครบถ้วน ให้หยุดการจัดทำหรือให้การรับรองรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแจ้งให้เลขาธิการฯ ทราบภายในสามสิบวันทำการนับแต่วันที่มีบุคคลดังกล่าวไม่ครบถ้วน

   6. หมวด 4 การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต

กำหนดให้การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการฯ ภายในหกสิบวันทำการก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารและหลักฐาน ในกรณีที่ใบอนุญาตชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเลขาธิการภายในสามสิบวันทำการนับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารและหลักฐาน

   7. หมวด 5 การเตือน การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาต

กำหนดให้เลขาธิการฯ มีอำนาจเตือนเป็นหนังสือ เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในประกาศ ทส. เป็นต้น มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทำ มีส่วนร่วมในการจัดทำ หรือให้การรับรองรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยความประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับเสียหาย เป็นต้น และมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติตามข้อ 4 หรือข้อ 5 แล้วแต่กรณี เป็นต้น

   8. หมวด 6 ค่าธรรมเนียม

กำหนดค่าธรรมเนียม คำขอรับใบอนุญาต ฉบับละ 40 บาท ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ 5,000 บาทวันที่นำเสนอ  20 พฤศจิกายน 2555
    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand