เกี่ยวกับเรา
    ฐานข้อมูลกฎหมายและข้อบังคับของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


ความเป็นมา

        สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มุ่งให้ความรู้และพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศไทย อีกทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและติดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เนื่องจากในปัจจุบันมีกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ดังนั้น สถาบันฯ จึงได้ทำการรวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในด้านข้อกฎหมาย ในลักษณะฐานข้อมูลกฎหมยที่ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งานและการค้นหา ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของสถาบันฯ และต่อผู้ประกอบการในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ

จุดเด่นของฐานข้อมูลกฎหมายของเรา
 • มีทีมงานที่ติดตามข้อกฎหมายตลอดเวลา ทำให้ได้รับข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ
 • ง่ายต่อการค้นหากฎหมายที่ต้องการโดยพิมพ์ keyword ของชื่อกฎหมายที่ทราบได้ในหน้าแรก
 • เก็บรวบรวมและจัดหมวดหมู่ของกฎหมายจึงมีความสะดวกต่อการใช้งาน โดย
  • แบ่งการค้นหาตามกลุ่มธุรกิจ เป็นการค้นหาแบบเฉพาะเจาะจงในธุรกิจที่ผู้ใช้เกี่ยวข้อง ดังนี้
   • อุตสาหกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
   • อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
   • อุตสาหกรรมการขนส่งลำเลียงและการตลาด
  • แบ่งการค้นหาตามขั้นตอนในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจซึ่งเหมาะสำหรับนักธุรกิจรายใหม่ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
  • แบ่งการค้นหาตามกลุ่มอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมซึ่งเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้าน HSE
 • ในฐานข้อมูลกฎหมายได้ให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่การติดตามการจัดทำร่างกฎหมาย กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้บังคับ กฎหมายเดิมที่มีอยู่ และกฎหมายที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 ฉบับ อีกทั้งให้บริการด้านสรุปผลการประชุมจากมติคณะรัฐมนตรีในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ตลอดจนนโยบาย ด้านพลังงานต่างๆ และข้อกำหนดวิธีปฏิบัติ (code of practice) ที่ศึกษาโดยสถาบันฯ
 • สามารถได้ข้อมูลกฎหมายที่ต้องการเมื่อเข้าใช้บริการในที่เดียว
 • แสดงลำดับความเกี่ยวข้องของกฎหมาย (hierarchy) เพือสะดวกต่อการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand