กฎหมายที่ประกาศใช้ล่าสุด
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๘๒๗ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางปูพื้นรถยนต์  
กระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางปูพื้นรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 947-2559 ขึ้นใหม่

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 กรกฎาคม 2559กฎหมายที่ประกาศใหม่ล่าสุดอื่นๆ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๘๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงนิ้วยาง   (22 กรกฎาคม 2559)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๘๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางชะลอความเร็ว   (22 กรกฎาคม 2559)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๘๓๐ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางปัดน้ำฝน   (22 กรกฎาคม 2559)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๘๓๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางโอริง   (22 กรกฎาคม 2559)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๘๓๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยาน   (22 กรกฎาคม 2559)มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 สิงหาคม 2559

        


วันที่ 23 สิงหาคม 2559


ล่าสุด   
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 สิงหาคม 2559   (23 สิงหาคม 2559)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 สิงหาคม 2559   (17 สิงหาคม 2559)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 สิงหาคม 2559   (9 สิงหาคม 2559)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 สิงหาคม 2559   (2 สิงหาคม 2559)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กรกฎาคม 2559   (26 กรกฎาคม 2559)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มิถุนายน 2559   (12 กรกฎาคม 2559)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 กรกฎาคม 2559   (5 กรกฎาคม 2559)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 มิถุนายน 2559   (28 มิถุนายน 2559)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มิถุนายน 2559   (21 มิถุนายน 2559)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 มิถุนายน 2559   (14 มิถุนายน 2559)
ความเคลื่อนไหวของร่างกฎหมาย
 ร่างกฎหมายความคืบหน้า
ร่างกฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถังเก็บน้้ามันและถังขนส่งน้้ามัน พ.ศ. ...
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของส้วมของร้านจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดสถานที่ไว้สำหรับบริการลูกค้าได้ในขณะเดียวกันไม่ต่ำกว่ายี่สิบคนและของสถานีบริการการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสำหรับยานพาหนะ พ.ศ. ...
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .....
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลันและแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องสุขภาพประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลสู่บรรยากาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมควบคุมมลพิษ
ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. .....
กระทรวงแรงงาน, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การจัดทำรายงานการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.
กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมโรงงานอุตสาหกรรม


หมายเหตุ:
ศึกษา ยกร่างกฎหมาย รับฟังความคิดเห็น พิจารณาโดยคณะกรรมการ
สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะกรรมการกฤษฎีกา สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบทความน่ารู้
กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  

        


วันที่เสนอบทความ 1 กรกฎาคม 2554


บทความน่ารู้อื่นๆ   
    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand