กฎหมายที่ประกาศใช้ล่าสุด
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล พ.ศ. ๒๕๕๙  
กระทรวงคมนาคม, กรมเจ้าท่า

เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามกฎข้อบังคับนี้ โดยครอบคลุมบเรือที่เดินทะเลระหว่างประเทศ ได้แก่ เรือโดยสาร ทุกขนาดตันกรอสส์ และเรือสินค้า ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอสส์ขึ้นไป (๓) ใช้บังคับกับเรือสินค้าซึ่งมีขนาดตั้งแต่ ๓๐๐ ตันกรอสส์ขึ้นไป

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559กฎหมายที่ประกาศใหม่ล่าสุดอื่นๆ
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษจากสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙   (30 พฤศจิกายน 2559)
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจเรือเพื่อป้องกันมลพิษจากขยะ พ.ศ. ๒๕๕๙   (30 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙)   (29 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   (29 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๕๙   (29 พฤศจิกายน 2559)มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มกราคม 2560

        


วันที่ 17 มกราคม 2560


ล่าสุด   
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มกราคม 2560   (17 มกราคม 2560)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มกราคม 2560   (10 มกราคม 2560)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 มกราคม 2560   (4 มกราคม 2560)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 ธันวาคม 2559   (27 ธันวาคม 2559)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 ธันวาคม 2559   (20 ธันวาคม 2559)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 ธันวาคม 2559   (13 ธันวาคม 2559)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ธันวาคม 2559   (7 ธันวาคม 2559)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559   (29 พฤศจิกายน 2559)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559   (22 พฤศจิกายน 2559)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559   (15 พฤศจิกายน 2559)
ความเคลื่อนไหวของร่างกฎหมาย
 ร่างกฎหมายความคืบหน้า
ร่างกฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถังเก็บน้้ามันและถังขนส่งน้้ามัน พ.ศ. ...
กระทรวงพลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของส้วมของร้านจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดสถานที่ไว้สำหรับบริการลูกค้าได้ในขณะเดียวกันไม่ต่ำกว่ายี่สิบคนและของสถานีบริการการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสำหรับยานพาหนะ พ.ศ. ...
กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .....
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลันและแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องสุขภาพประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลสู่บรรยากาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมควบคุมมลพิษ
ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. .....
กระทรวงแรงงาน, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การจัดทำรายงานการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.
กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมโรงงานอุตสาหกรรม


หมายเหตุ:
ศึกษา ยกร่างกฎหมาย รับฟังความคิดเห็น พิจารณาโดยคณะกรรมการ
สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะกรรมการกฤษฎีกา สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบทความน่ารู้
กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  

        


วันที่เสนอบทความ 1 กรกฎาคม 2554


บทความน่ารู้อื่นๆ   
    ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand